phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark
Reglement van het Fonds van Vooruitbetaling van de Coöperatieve Uitvaartverzorging “De Laatste Eer” U.A.

1. Partijen

1.1 Het Fonds wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

1.2 Deposant is iemand die gelden heeft gestort voor zichzelf of voor wie gelden zijn gestort in het Fonds én lid is van de Coöperatieve Uitvaartverzorging

De Laatste Eer U.A.

2. Reglement

2.1 Depositogelden moeten worden aangewend ter voldoening van de kosten verbonden aan de uitvaart van de deposant, dan wel van de partner van de deposant of van zijn kinderen tot 27 jaar, die deel uitmaken van het huishouden van de deposant.

2.2 Storting wordt contant gedaan tegen afgifte van een kwitantie of door overschrijving op de bankrekening van de Coöperatie t.b.v. het Fonds. Na iedere mutatie wordt een saldo-overzicht per post of digitaal toegezonden voorzien van een volgnummer, dat in combinatie met het registratienummer uniek is.

2.3 Mocht er na voldoening van de in artikel 2.1 genoemde kosten nog tegoeden in het Fonds aanwezig zijn, dan worden die ter beschikking gesteld van de erfgenaam/erfgenamen. Voor uitbetaling van een bedrag van € 1.000,00 of meer is een verklaring van erfrecht nodig. Voor een bedrag minder dan € 1.000,00 is een vrijwaringsverklaring nodig.

2.4 Indien de uitvaart niet door De Laatste Eer uitvaartverzorging B.V. is verzorgd, zal uitkering, terugbetaling of verrekening uitsluitend plaatsvinden tegen overlegging van het laatst afgegeven saldo-overzicht, een kopie van de uitvaartfactuur, een door de uitvoerende uitvaartonderneming verstrekte en door de opdrachtgever ondertekende akte van cessie evenals een uittreksel uit het register van overlijden. Het uit te betalen bedrag wordt verminderd met een vergoeding voor administratiekosten. De te betalen vergoeding voor administratiekosten bedraagt 5% van het opgebouwde depot met een maximum van € 295,00. Het bestuur kan op verzoek ter zake een afwijkend besluit nemen.

2.5 Het geheel of gedeeltelijk opnemen van deposito gelden uit het Fonds is slechts toegestaan ingeval van:

- emigratie;

- een wettige verklaring van vermissing;

- als het lichaam ter beschikking is gesteld aan de wetenschap.

Voor het bovenstaande geldt dat er te allen tijde officiële documenten (d.w.z. uitschrijving gemeentelijke basisadministratie, verklaring van de rechtbank dan wel overdrachtsformulier universiteit/academisch ziekenhuis) dienen te worden overgelegd. De terugbetaling wordt verminderd met 5% van het terug te betalen bedrag voor administratiekosten met een maximum van € 295,00.

2.6 Jaarlijks wordt aan de deposanten van het Fonds rente vergoed op hun depot. Het bestuur van de vereniging stelt jaarlijks, per 31 december, het rentepercentage vast. Van deze rente op het depot wordt de deposant, na afloop van het betreffende kalenderjaar, maar uiterlijk op 31 maart erop volgend, door middel van een saldo-overzicht op de hoogte gesteld. Deze saldo-overzichten kunnen ook digitaal worden verzonden.

2.7 In gevallen waarin er sprake is van onduidelijkheid inzake interpretatie van het reglement of wanneer zich gebeurtenissen voordoen waarin het reglement niet voorziet, kan het bestuur worden verzocht ter zake een besluit te nemen. Het bestuur zal het besluit schriftelijk mededelen. Indien de deposant zich niet kan vinden in het besluit van het bestuur dan kan hij, binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit, in beroep gaan bij de Geschillencommissie van de Raad van Afgevaardigden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Afgevaardigden met het bestuur d.d. 9 februari 2015.

Stortingen op IBAN NL49 INGB 0000 1870 27 ten name van Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer U.A. te Delft, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.

Voordelig geld opzij zetten in het Fonds van Vooruitbetaling. Meld mij nu aan!